تصاویری از خشکسالی جهانی!

خشکسالی جهانی کشاورزان فراوانی ازآفریقا گرفته تا آمریکا و هند اکنون گرفتار کمبود باران و خشکسالی شده‌اند و این بحران می‌تواند به زودی بر کشورهای دیگر نیز تاثیر منفی بگذارد. سازمان ملل از کشورهای جهان

ادامه مطلب »